Fontos kérdések a hitről. Válaszok egy percben.

Mi a Biblia? Kicsoda Jézus Krisztus? Hogyan olvassuk az Ó- és Újszövetséget? Hogyan viszonyuljunk a pénzhez, hatalomhoz, kultúrához keresztényként?

A Hinni jó! egyperces videóiban rövid válaszokat adunk ezekre a kérdésekre. Nézd meg őket YouTube-csatornánkon, vagy téma szerint a weboldalon.

37 téma, 37 lecke, 1 üzenet.

Olvasd el az írásos segédletet és nézd meg a hozzá tartozó videós háttérbeszélgetést a lecke szerzőjével és egy lelkipásztorral.

Miben hiszünk keresztényként? Mi a keresztény ember kapcsolata az Egyházzal? És a körülöttünk lévő világgal?

A videókban Dr. Sitku Tibor, Rozgonyi Botond és Erdei Ildikó mellett Földesi Tamás, Kocsis József, Dömötör Péter, Németi Zsolt, Cartoletti Norbert, Szabó Iván, D. Nagy Tamás, Szerdi Szilárd és Rémán Dániel beszélgetnek a keresztény hit alapvető kérdéseiről.

Életkérdés

Dr. Sitku Tibor, szerkesztő ajánlója a tanulói kötethez

A szerzők meggyőződése szerint ez az oldal fontos kérdésekről szól. Hiszen létezhet-e fontosabb kérdés annál, hogy kicsoda Isten, hogyan tudjuk megismerni őt, mit tanít a róla szóló Biblia? Úgy véljük, ha ezekre a kérdésekre megfelelő válaszokat adunk, sokkal több történik annál, mintsem elmondhatjuk magunkról, helyes tudás van a fejünkben. Ismerni Istent és az ő dolgait, megérteni a szándékait, követni az akaratát: életkérdés számunkra. Tegyük hozzá még, amit könyvünk címe világosan kijelent, miszerint hinni jó dolog. A hit nem vallási ismeretek megtanulásáról szól, hanem annak a bizalomnak a felépüléséről ember és Isten között, ami elevenséggel, bátorsággal, tenni akarással tölt fel bennünket.

Reméljük, a kedves olvasó is sokkal többet fog találni ebben a könyvben vallási ismereteknél vagy akár a kereszténység alapvető tanításainál. Célunk az volt, hogy röviden és lényegre törően ismertessük meg az Istent keresőket azokkal a tudnivalókkal, amelyek keresztény hitünk lényeges aspektusait érintik.

A keresztény hit lényege

Ungvári Csaba, projektvezető ajánlója a tanulói kötethez

Ez az oldal, a hozzá tartozó kiadványok és multimédia anyagok azért készültek, hogy segítsenek megérteni a keresztény hit lényegét. A Biblia tanítását gyakorlatiasan mutatjuk be, hogy az új hívők egészségesen kapcsolódhassanak a helyi gyülekezethez és viszonyuljanak a világhoz. A 36 leckét önállóan is lehet tanulmányozni, amit célszerű kiegészíteni az egyes témák kapcsán készült podcastbeszélgetések meghallgatásával. A leghatékonyabb mégis az, ha a bemerítésre készülők (katekumenek) egy tanító (katekéta) vezetésével veszik át ezeket az alaptanításokat (katekézis).

Az új megtértek bemerítés előtti alaptanítása akkor vált először égető kérdéssé, amikor a szíriai Antiókhiában tömegesen tértek meg pogányok. Jézus Krisztus követőivé váltak ugyanis olyan nem zsidók is, akik még nem ismerték Izrael Istenét, az Ószövetségben található kinyilatkoztatást. A jellemzően politeista, a görög-római hitvilágból érkező új hívőknek nemcsak Jézus Krisztus tanításait és megváltói művét kellett tanítani, hanem az ószövetségi kinyilatkoztatást is. Ez a munka Barnabás és Pál apostol vezetésével olyan jól sikerült, hogy az akkori világ harmadik legnagyobb városában a hívőket keresztényeknek kezdték nevezni (ApCsel 11,19-26): a hívők jelentős társadalmi tényezővé, átformáló erővé váltak.

A lelki-szellemi felébredés nemcsak az újszövetségi korban, hanem ma is az új hívők tanítása által kap erőt. Ezáltal köteleződhetnek el a keresztény hit mellett, és formálhatják át a körülöttük lévő közösség és társadalom életét. A katekézissel az a célunk, hogy te is meggyökerezz a hitedben, hogy a hited élő, tudatos és cselekvő legyen, és egész életedben fejlődjön.

Találd meg Istent!

Földesi Tamás, MPE elnök ajánlója a tanulói kötethez

Nagy örömmel és jó szívvel ajánlom a Hinni jó! kiadványt minden Istent kereső, Őt megismerni kívánó ember számára!

A Biblia, amely keresztény hitünk alapja, első olvasásra talán túl bonyolult, nehezen áttekinthető könyvnek tűnhet, a könyvek sorrendje és témakörei sem a mai logikánkat követik. A tanulás, a hittel való ismerkedés kezdeti szakaszában nagyon nagy segítség egy jól strukturált, a lényegi elemekre koncentráló kézikönyv. Ez a kötet pont ilyen. Segít meglátni a fától az erdőt. A sok történeti elbeszélés, istentiszteletre vonatkozó leírás, emberi életpályák és próféciák bemutatása között  meglátni az Istent, aki szereti az embert. Azt az embert, aki a bűnei miatt elszakadt Teremtőjétől, de Jézus Krisztusban, Isten Fiában megváltójára ismerhet. Azok számára is kiváló ismeretanyag, akik már megnyert keresztény hitük alaptanításairól, alapvető igazságairól szeretnének rendszerezettebb tudást szerezni. A jó alap előre vetíti a ráépített dolgok időtállóságát. Hitünknek is ilyennek kell lennie.

Kedves Olvasó! Kívánom, hogy találd meg Istent, és lelj örömet a vele való kapcsolatban!

Több, mint vallásos ismeretanyag

Dr. Sitku Tibor, szerkesztő ajánlója a tanítói kötethez

Régóta zajlik a vita abban a kérdésben, hogy vajon tanítható-e a hit? Egyes vélemények szerint a hit lényege az Istennel való kapcsolatiság és kegyesség, amit nem lehet tartalmi elemek közvetítésével átadni másoknak. Hiszen végső soron a hit nem pusztán „vallásos tudnivalók” halmaza, hanem bizalom Istenben, aki felé az ember teljes életével fordul. Más vélemények azonban úgy látják, hogy az Istenről való tanulás aktusa és a hitvalló gondolatok átadása képes olyan élményt nyújtani, mely önmagában hittörténéssé válik – azaz nem pusztán ismereteket közvetítünk a hitünkről, hanem Isten igazsága is megjelenik a tanulás és tanítás folyamatában.

Ez a kötet nem arról szól, hogy a fenti elméleti vitát megoldjuk, de a kötet szerzőiként hiszünk abban, hogy egy alapvető tanításokat tartalmazó kötet többet kíván annál, mint amit egy vallásos ismeretanyag továbbítása jelent.

Segíteni szeretnénk

Ungvári Csaba, projektvezető ajánlója a tanítói kötethez

Az egyik kötetünk a katekétáknak, az új hívők tanítóinak készült. Az evangéliumi-pünkösdi kegyesség jogosan helyez igen nagy hangsúlyt a megtérés és az újjászületés eseményére. A lelki-szellemi megújulásért való közbenjárás, a missziós törekvések és az evangelizációs kampányok azonban csak akkor hozzák meg a várt eredményt, ha az új megtértek megismerik a keresztény hit alapigazságait, a gyülekezeti élet sajátosságait, és tisztázzák az újjászületett ember viszonyát az őt körülvevő világhoz. A kötetben bemutatott alaptanítással és a hozzá kapcsolódó anyagokkal az a célunk, hogy segítsük a katekéták munkáját ebben a fontos feladatban.

A könyvben egyrészt megtalálható a tanulói kötet törzsszövege, másrészt pedig magyarázatokkal támogatjuk a bemerítkezésre készülők tanítását és felkészítését a gyülekezeti életre. A tanítók számára készítettük továbbá azokat a podcastokat, amelyekben lelkipásztorok beszélgetnek a fejezetek szerzőivel. A hinnijo.hu oldalon ezek a beszélgetések és rövid videók is megtekinthetők, amelyekben egy percben hangzanak el alapvető hitigazságok. A célunk az, hogy mindezen anyagok felhasználásával hozzá tudd segíteni az újonnan megtérteket egy elkötelezett, hiteles és gyümölcsöző keresztény élethez.

Teljes életre vezetni

Földesi Tamás, MPE elnök ajánlója a tanítói kötethez

Nagy tisztelettel vagyok azok iránt, akik Istenről, Jézus Krisztusról vagy általánosságban a keresztény hitről másokat tanítanak! Hitünk szerint életünk legfontosabb kapcsolata az élő Istennel való kapcsolat, a legnagyobb ajándék pedig az üdvösség ajándéka, amely Jézus Krisztus által lehet a miénk. Aki életét annak szenteli, hogy segítségére legyen másoknak Isten megtalálásában, a legnemesebb célért munkálkodik.

A hitélet elején sok kihívással szembesülhet a hívő ember, szüksége van útmutatásra. A jó tanító a fontos és lényeges ismereteket jó szívvel adja át. Az érdeklődőben vagy az elinduló újszülött keresztényben már látja az érett hívőt, aki ismeri, szolgálja az Urat, és építi a gyülekezetet. A tanító hite az, hogy a munkája nyomán feltárt igazságok teljes életre vezetik az út kezdetén járókat, akik később mások tanítására is alkalmasak lesznek.

Ehhez a tanítói munkához kívánok sok erőt és áldást Istentől!